Itsenäinen NeoLife distributor
Raija Ketomäki
040 827 6037
Mark Lowman
Director of New Product Development
American Association of Pharmaceutical Scientists -järjestön jäsen
Mark Lowman, jonka koulutuksellinen tausta on biologian tieteissä, aloitti uransa tutkien ja kehittäen fytoravinteita, erikoistuen vaihto­ehtoisiin ravintoaineiden perille saattamisen järjestelmiin kasvitieteissä ja maatalouden erikoisaloilla. Iso osa tästä kehitystyöstä kes­kit­tyi polymeerisiin kuoriin ja kalvoihin ja niiden hyödyntämiseen ravintoaineiden kontrolloiduissa luovutusmekanismeissa.
Tämän tuotekehittelytyön lisäksi Mark Lowmanista tuli valtuutettu asian­tuntija laadunvalvontajärjestelmissä, laadunvalvonnan joh­ta­mi­ses­sa ja vakuuttamisessa. Mark Lowman uskoo vakaasti hyvän ra­vit­se­muk­sen tärkeyteen tiellä hyvään terveyteen. Tämä vakaumus, yh­dis­tettynä hänen työhönsä fytoravinteiden parissa, johti luon­nol­li­seen siirtymään ihmisten ravitsemuksen pariin. Vuodesta 1995 asti Mark Lowman on ollut keskeinen osa GNLD/NeoLifen tuote­kehittely­tiimiä, seuraten asetettuja suuntaviivoja luoda uusia tuotteita ja tehden val­ta­vasti tuotetestauksia varmistaakseen, että GNLD:n asiakkailla on saatavillaan parhaat mahdolliset tuotteet. Hänen ensiluokkaiset tai­ton­sa niin laboratoriossa kuin tehtaassakin ja yhteistyönsä NeoLifen tieteellisen neuvonantajaryhmän kanssa ovat muuttaneet edistyneitä tuotekonsepteja toimiviksi lopullisiksi tuotteiksi, joita käytetään kaikkialla maailmassa.
Mark Lowman on ollut osallisena useiden HeoLifen tuotteiden ke­hit­te­lys­sä, mm. Tre-en-en kuoriloiden, GR2 Control painon­hallinta­tuotteiden, Salmon Oil Plussan, Full Motionin ja monien muiden. Hän on Elintarviketeknologien Instituutin, Amerikan Kemikaaliyhdistyksen ja Amerikan Biologian Alan Tutkijoiden Instituutin jäsen. Mark Lowman on ollut mukana Council for Responsible Nutritionin Kasvitieteellisessä/Laatustandardikomiteassa ja Amerikan Farma­seut­tisten Tutkijoiden Yhdistyksessä.